حمایت از سرمایه ایرانی

اشتغال (مستقیم)

ایده های بررسی شده

شرکت های نوپا

دوره آموزشی

حمایت از محصولات و تولیدات داخلی در سطوح بین المللی و ملی میتواند تاثیرات مثبت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بسیاری را برجاگذارد. کشور ما با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جان است. این منابع عظیم به همراه موقعیت جغرافیایی مناسب و نیروی کار جوان پتانسیل بالایی در جهت بهره برداری دارد.

در این راستا ما از صاحبان طرح و ایده هایی که پتانسیل تجاری سازی را دارا هستند حمایت میکنیم تا زمینه بالندگی و توسعه آنان فراهم آید.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم