زمین میراثی  که ما از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم و باید از آن محافظت کنیم، عدم توجه به این مسئله منجر به ایجاد بحران های غیر قابل جبرانی خواهد شد.

در این راستا قصد داریم در یک پروژه به یاری محیط زیست و فرهنگ سازی در جهت حفاظت از این موهبت الهی بپردازیم.